Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej
 • RODZINA 500+
 • SENIOR +
 • STYPENDIA
 • KARTA DUŻEJ RODZINY
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE

Aktualności


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

AKTUALNY


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1237),

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dotyczących zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Terminy dostarczenia rachunkówfaktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022

 • za I turę stypendium szkolnego do 31 października 2021r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 30 kwietnia 2022r.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Maków Podhalański

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Komu i na jakich zasadach przyznawana jest pomoc?

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maków Podhalański :

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

II. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

III. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 528,00 zł. na osobę w rodzinie.

IV. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

V. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

VI. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

VII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium
o charakterze motywacyjnym, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

VIII. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2480,00zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 2232,00 zł. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.

IX. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

1) zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie
z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy –oświadczenie o braku zatrudnienia;

3)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego,

4) zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu (kwota)/niepobieraniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

5)  zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu (kwota)/niekorzystaniu z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

6) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,

b) w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego
o bezskuteczności egzekucji,

c) w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – oświadczenie o sposobie i kwocie otrzymywanych alimentów;

7) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a)

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierające informację za poprzedni rok kalendarzowy o uzyskanym przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu ,obciążenie podatkiem należnym, odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu.

b) oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – do pobrania na stronie internetowej MOPS-u

c) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;

8) urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz
z dowodem opłacania składek w O/KRUS;

9) oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

X. Oświadczenia, o których mowa w pkt XI, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

XI. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie

powiadomić Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca pobierania nauki przez ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia.

XII. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

XIII. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów  należy przedstawić oryginał do wglądu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się
o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.   

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch transzach w terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2021 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2022 r. – za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 Proponowany katalog wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium

Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności;

1. "zielonej szkole”,

2. wycieczce szkolnej,

3. wyjściach do kina, teatru, muzeum, galerii zorganizowanych przez szkołę,

4. koloniach i obozach (w szczególności  językowych lub sportowych).

 

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup w szczególności:

- tornistra (plecaka), torby szkolnej,

- torby/worka na obuwie na zmianę,

- zeszytów,

- przyborów szkolnych,

- przyborów i materiałów plastycznych,

- podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym,

- lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

- sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki,

- przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,

- oprogramowania komputerowego,

- nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),

- sprzętu audio wykorzystywanego w celach edukacyjnych, 

- stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe, spodenki (2 szt.), koszulki (4 szt.), getry (4 szt), dresy (1szt.), strój kąpielowy (1 szt),

- obuwia na zajęcia wychowania fizycznego lub na zajęcia sportowe np. adidasy (2 pary), tenisówki/trampki (4 pary), korkotrampki (1 szt.),

- obuwia na zmianę;

- sprzętu sportowego i odzieży sportowej wykorzystywanych w czasie zajęć sportowych,

- stroju galowego ( w tym obuwia galowego ),

- stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

- biletów imiennych komunikacji miejskiej za okres wrzesień - czerwiec

 

Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być :

- prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

- opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego, (wrzesień- czerwiec danego roku szkolnego)- faktura Vat+ dowód wpłaty.

- naprawa komputera i podzespołów,

- zakup papieru, tuszu/tonera itp. do drukarki,

- opłata za pobieranie nauki,

- koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,

- koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-koszty dojazdu do szkół,

- koszty zakwaterowania w bursie, internacie,

c- koszty opłaty posiłków w stołówce szkolnej.

Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

- zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, innego wyposażenia mieszkania (jeżeli nie służy celom edukacyjnym), telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,

- dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,

- wpłat składek na Radę Rodziców,

- kosztów instalacji telewizji satelitarnej,

- kosztów utrzymania mieszkania,

- kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz  innych przedmiotów nie służących bezpośrednio celom edukacyjnym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany: 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.
INFORMACJA

ARCHIWALNY

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. PRAW PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W UE

AKTUALNY


Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE
Celem kampanii w Polsce jest:
promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE oraz
zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl
INFORMACJA

AKTUALNY


Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online:

 • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość,
 • na portalu PUE ZUS,
 • na portalu Emp@tia.

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:

 • do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.

Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.  

Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS  oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 

Więcej informacji na www.zus.pl
Nadal trwa - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

AKTUALNY


Szanowni Państwo, 

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

 

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

 
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że realizuje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 338 859 zł.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

 

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu Ich do lub z placówki oświatowej (wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż program
„Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został przedłużony do końca 2021 roku

Wzorem ubiegłego roku wsparcie seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu polegać ma w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby takie jak artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

Chętnych seniorów zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem infolinii 22/ 505 11 11
lub Ośrodka Pomocy Społecznej 33/ 877 15 54.
PROJEKT

AKTUALNY

Życzenia

ARCHWIALNY

PROJEKT SOCJALNY

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2021 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMoc=wiedza i wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2021 do listopada 2021 roku.
 

Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin oraz grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane
z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, przemocą domową, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom), pedagogiczne (zakres konsultacji: porady dotyczące prawidłowych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, trudności wychowawczych oraz związanych z funkcjonowaniem
w środowisku domowym, szkolnym, grupie rówieśniczej) i prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), a także terapia rodzinna (indywidualna i grupowa), grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla osób
z problemem alkoholowym, grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla kobiet oraz wsparcie rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez przeprowadzenie praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej- zależnej.    

Projekt „PoMoc = wiedza i wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych w tym szkoleń wewnętrznych zatrudnionej w nim kadry.

 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

AKTUALNY


Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

/źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r/
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż program
„Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów został przedłużony na I kwartał 2021 roku.

Wzorem ubiegłego roku wsparcie seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu polegać ma w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby takie jak artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

Chętnych seniorów zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem infolinii 22/ 505 11 11
lub Ośrodka Pomocy Społecznej 33/ 877 15 54.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY NA ROK 2021

ARCHWIALNY


 
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

AKTUALNY


OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż jest możliwość przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa”, który będzie realizowany od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Osoby chętne do skorzystania z programu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy dostępny na stronie internetowej ośrodka.

33/877 15 54 lub 661 526 445

mops@makow-podhalanski.pl  
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

AKTUALNY


Gmina Maków Podhalański planuje przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Maków Podhalański będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Cel programu

Ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Adresaci programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Nabór wniosków

Gmina Maków Podhalański przy składaniu do wojewody wniosku na środki finansowe z programu uwzględnia w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystenckich. Dlatego też niezbędna jest wstępna diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Gminy Maków Podhalański na usługi asystenta.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poprzez:

 • korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: mops@makow-podhalanski.pl lub ePUAP;
 • złożenie dokumentu do urny/wrzuni znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.

Ważne terminy

 1. program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.
 2. w terminie do 5 lutego 2021 r.- Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod numerem telefonu 33 877 1554.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021
INFORMACJA

ARCHWIALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

INFORMUJE, iż z dniem 02.11.2020 roku wstrzymuje bezpośrednią obsługę klientów w siedzibie Ośrodka.

 

Jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumenty do MOPS-u mogą Państwo tego dokonać:

 

- za pośrednictwem platformy ePUAP /skrytka: mopsmakow/

- mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

- pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

- wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3

Kontakt telefoniczny w godzinach 715-1515

33 877 1554
zobacz więcej zdjęć

AKTUALNY


O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   E

 

Gmina Maków Podhalański – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „WSPIERAJ SENIORA”.

 

Osobom w wieku 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny lub sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów.

 

KOSZT ZAKUPÓW PONOSI SENIOR.

Natomiast sama usługa dostarczenia niezbędnych artykułów, zakupów – JEST NIEODPŁATNA.

 

Z wsparcia w szczególnych przypadkach mogą skorzystać również osoby poniżej 70 roku życia.

/choroba, niepełnosprawność itp./

 

Potrzeby należy zgłaszać na infolinię:           22 505 11 11

MOPS Maków Podhalański:                               33 877 15 54

mail: mops@makow-podhalanski.pl

 

Pozostałe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.
PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które także dotyczą seniorów przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”. Poszukujemy wolontariuszy do udziału w realizacji programu.

Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są  o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/ . Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z MOPS.

 

Kontakt telefoniczny z:

Koordynatorem programu „Wspieraj seniora”:
Katarzyna Pieczara
tel. 694 999 182
e-mail: kpieczara.mops@makow-podhalański.pl

 

lub

 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Makowie Podhalańskim

tel. 33 877 15 54

e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

 

Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 70+. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

 
Powszechny Spis Rolny 2020

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


Powszechny Spis Rolny 2020

 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

W jakiej formie przeprowadzany jest spis rolny?

                Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/

                Uzupełniającą metodą udziału w spisie jest wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni  - przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

                Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu mają zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego, tj. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną na naszym terenie zalecaną metodą przeprowadzenia spisu jest samospis internetowy.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

 - dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

- analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 - wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania słyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym zbierane są dane, dotyczące m.in.:

-    osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

-    położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

 -   osobowości prawnej;

-    typu własności użytków rolnych;

-    produkcji ekologicznej;

-    rodzaju użytkowanych gruntów;

-    powierzchni zasiewów według upraw;

-    powierzchni nawadnianej;

  -  zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

 -   pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

-    rodzaju budynków gospodarskich;

 -   liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

 -   wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

 

Spis prowadzony jest w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

-    0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

-    0,5 ha – dla krzewów owocowych;

-    0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

-    0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

 -   0,5 ha – dla chmielu;

  -  0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

  -  0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

  -  0,1 ha – dla tytoniu;

  -  5 sztuk – dla bydła ogółem;

  -  20 sztuk– dla świń ogółem;

  -  5 sztuk – dla loch;

  -  20 sztuk – dla owiec ogółem;

  -  20 sztuk – dla kóz ogółem;

  -  100 sztuk – dla drobiu ogółem;

 -   10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ oraz w zakładce "Powszechy Spis Rolny" www.makow-podhalanski.pl
APEL DO MIESZKAŃCÓW

AKTUALNY


Apelujemu o zmniejszenie częstotliwości wizyt

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wiele spraw można załatwić telefonicznie, za pośrednictwem platformy epuap /adres skrzynki: mopsmakow/ oraz mailowo /adres skrzynki: mosp@makow-podhalanski.pl/.

Kontakt telefoniczny:

 • Dział Wsparcia Rodziny - 33 877 15 54 wew. 26, 28
 • Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej - 33 877 15 54 wew. 27,29
 • Dział Świadczeń - 33 877 15 54 wew. 23

Ponadto:

 

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

 

 

 

Zespół Pracy Socjalnej i Usług

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

 

Bogusława Ceremuga

pracownik socjalny

 

1

Białka

Juszczyn

Kojszówka

ZOD Maków Podhalański

 

694 951 826

 

Jadwiga Sikora

specjalista pracy socjalnej

 

2

 

Maków Podhalański

 

661 155 272

 

Katarzyna Pieczara

pracownik socjalny

 

3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

ZOL Maków Podhalański

 

694 999 182

       

 

Marek Świstek

asystent rodziny

1,2,3

Gmina

Maków Podhalański

 

694 952 307

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Zespół Świadczeń Socjalnych

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

 

Krystyna Budzoń

specjalista pracy socjalnej

 

1

Białka

Juszczyn

Kojszówka

 

694 951 663

 

Monika Koper

specjalista pracy socjalnej

 

2

 

Maków Podhalański

/w tym: ZOD, ZOL/

 

694 951 818

 

Grażyna Wróbel

starszy pracownik socjalny

 

3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

 

694 999 182

 

Magdalena Urbańska –Szpak

specjalista pracy socjalnej

 

-

 

-

 

-

Ewelina Kołodziej

specjalista pracy socjalnej

 

-

 

-

 

-
ZAŚWIADCZENIE DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

AKTUALNY


W związku z zmianą przepisów dotyczących Prawa Ochrony Środowiska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na podstawie art. 411 ust. 10h ww. ustawy wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Informacji udziela – Dział Świadczeń tel. 33 877 15 54 wew. 23
Seniorzy zawsze mogą liczyć na wsparcie

zobacz więcej zdjęć

AKTUALNY


Seniorze, zostań w domu, poproś o pomoc

Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego też minister Marlena Maląg apeluje do seniorów, aby ograniczyli wychodzenie z domu, a jeśli już muszą wyjść np. na zakupy, żeby wybierali godziny im dedykowane (10-12) oraz nosili maseczki. – Pamiętajmy przy tym o środkach bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, zakładajmy jednorazowe rękawiczki i pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi minister.

Bezpieczna komunikacja

Bardzo ważne jest to, aby w tym trudnym okresie seniorzy mieli stały kontakt ze swoimi bliskimi. W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że w dzisiejszych czasach mogą zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc nawet z domu. Do tego wystarczy komputer, smartfon lub tablet i komunikator internetowy z funkcją wideo rozmowy.

– Jak widać współczesna technologia służy nie tylko osobom młodym. Dzięki niej seniorzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi i znajomymi, i przy okazji widzieć siebie nawzajem. Wszystko na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie – bez narażania zdrowia własnego i innych – mówi minister.

Badania na odległość

Niezależnie sytuacji konieczne jest dbanie o zdrowie osób starszych. W tym celu powstał szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu mogą oni uniknąć wizyty u lekarza. Jednym z takich rozwiązań są teleporady. Osoby, które podejrzewają u siebie koronowirusa mogą zadzwonić pod specjalna infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymają stosowne zalecenia, a w razie konieczności sugestię kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

– Czasy są trudne, a te wymagają szczególnych rozwiązań. Dzięki teleporadom osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc nie wychodząc z domu i nie narażając siebie i swojego otoczenia – podkreśla minister Marlena Maląg.

Kolejnym, rozwiązaniem jest aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe, która pomaga w walce z koronawirusem. Aplikacja zbierane dane o tym, z kim spotyka się jej użytkownik i informuje, gdy dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Aplikacja jest w pełni bezpieczna i można z niej korzystać bezpłatnie.

/informacja z strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/
KOMUNIKAT

ARCHWIALNY


OD 1 WRZEŚNIA 2020r. - KONTAKT osobisty z MOPS w Makowie Podhalańskim

jest możliwy po naciśnięciu DZWONKA przy drzwiach WYJŚCIOWYCH MPZ

 

pozostałe ograniczenia bez zmian

PONADTO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim PRZYPOMINA, że jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumety do MOPSu mogą Państwo tego dokonać:

- za pośrednictwem platrormy ePUAP

- mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

- pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

- wrzucić do skrzyniki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3

 

 
STYPENDIA SZKOLNE

ARCHWIALNY


STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się
o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.   

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych. Jeżeli będzie brak poszczególnych załączników (dokumentacji) wniosek nie zostanie rozpatrzony.
DOBRY START

ARCHWIALNY


WNIOSKI DOBRY START „300+”

DO POBRANIA

- na stronie internetowej MOPS Maków Podhalański

- na stronie internetowej MRPiPS

 

WYPEŁNIONE DRUKI

należy złożyć:

- do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

 

ponadto

na zewnątrz budynku MPZ - za drzwiami wyjściowymi

zorganizowano

PUNKT PRZYJĘĆ dokumentacji 
MAŁOPOLSKA NIANIA

ARCHWIALNY


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

ogłasza

 

TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

 
Wielkanoc 2020

ARCHWIALNY

INFORMACJA

ARCHWIALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że jeżeli chą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumety do MOPSu mogą Państwo tego dokonać:

- za pośrednictwem platrormy ePUAP

- mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

- pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

- wrzucić do skrzyniki podawczej przed Urzędem Miejskim w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3
ARCHWIALNY


Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów - z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

NUMER TELEFONU 12 392 11 10

DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 15.30
AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim uruchumił telefon całodobowy

661 526 445
ARCHWIALNY


Maków Podhalański, 2020-03-18

KOMUNIKAT

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że: 

PORADNICTWO - KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

odbywają się

wyłącznie TELEFONICZNIE        607 676 323

W KAŻDY WTOREK - od godz. 1600  do godz.  1800

 

 
APEL DO MIESZKAŃCÓW

ARCHWIALNY


Apelujemu o zmniejszenie częstotliwości wizyt

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wiele spraw można załatwić telefonicznie.

Prosimy o kontakt telefoniczny:

 • Dział Wsparcia Rodziny - 33 877 15 54 wew. 26, 28
 • Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej - 33 877 15 54 wew. 27,29
 • Dział Świadczeń - 33 877 15 54 wew. 23

Ponadto:

 

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

 

 

Zespół Pracy Socjalnej i Usług

 

Nr rejonu opiekuńczego

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

Telefony służbowe

 

Agnieszka Urbańska – Then

specjalista pracy socjalnej

 

1

Białka

Juszczyn

Kojszówka

ZOD Maków Podhalański

 

694 951 826

 

Jadwiga Sikora

specjalista pracy socjalnej

 

2

 

Maków Podhalański

 

661 155 272

 

Katarzyna Pieczara

pracownik socjalny

 

3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

ZOL Maków Podhalański

 

694 999 182

 

Bernadetta Uczniak

starszy pracownik socjalny

 

-

 

-

 

-

 

Marek Świstek

asystent rodziny

1,2,3

Gmina

Maków Podhalański

 

694 952 307

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Zespół Pracowników

ds Świadczeń

 

Nr rejonu opiekuńczego

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

Telefony służbowe

 

Krystyna Budzoń

specjalista pracy socjalnej

 

1

Białka

Juszczyn

Kojszówka

 

694 951 663

 

Ewelina Kołodziej

specjalista pracy socjalnej

 

2

 

Maków Podhalański

/w tym: ZOD, ZOL/

 

694 951 818

 

Grażyna Wróbel

starszy pracownik socjalny

 

3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

 

694 999 197

 

Magdalena Urbańska  -

Szpak

specjalista pracy socjalnej

 

-

 

-

 

-
Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków Podhalański

ARCHIWALNY


Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków Podhalański

koronawirus

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracam się z prośbą o – w miarę możliwości – ograniczenia bądź odroczenie załatwiania spraw osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 
Informuję także, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon (33 8771-554), a także drogą e-mailem (mops.makow@pro.onet.pl) lub przez e-PUAP. 
Zapewniam Państwa, że Miejski Ośrodek Pomocy w Makowie Podhalańskim pracuje normalnie i wszyscy pracownicy są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 
Niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów może przyczynić się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby. 
Jednocześnie zwracam się do Wszystkich przebywających w ostatnim czasie na terenie państw, dotkniętych zakażeniem koronawirusem o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i poddanie się domowej kwarantannie. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
Urszula Sarnicka
Informacja dla osób bezdomnych

AKTUALANY


Koronawirus / COVID-19

Informacja dla osób bezdomnych
Dane statystyczne

AKTUALNY

Święta Bożego Narodzenia

ARCHWIALNY

6 grudnia

ARCHWIALNY

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
Dzień Pracownika Socjalnego

Znalezione obrazy dla zapytania: życzenia na dzień pracownika socjalnego 2019 ARCHWIALNY


 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składam Wszystkim Pracownikom Socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania

za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym

 

Pomoc jaką Pracownik Socjalny niesie drugiemu człowiekowi jest piękną, ale też ciężką pracą, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.

 

Życzę zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonywanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam.

 

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności.

 

Życzę wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim

Urszula Sarnicka

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

 

Urszula Sarnicka
80 rocznica wybuchu II wojny światowej

ARCHWIALNY


Znalezione obrazy dla zapytania 80 rocznica 2 wojny światowej
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

ARCHWIALNY

ŚWIADCZENIE DOBRY START

ARCHWIALNY

Dzień Samorządu Terytorialnego

ARCHWIALNY


Znalezione obrazy dla zapytania w 2019 r. 30 rocznica samorządu w polsce
Małopolska Niania 2.0 - II nabór

ARCHIWALNY


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3 maj Święto Konstytucji

ARCHWIALNY

1 Maj Święto Pracy

ARCHIWALNY

Wielkanoc 2019

ARCHIWALNY


 
STOP PRZEMOCY!

AKTUALNY

Święta Bożego Narodzenia

ARCHIWALNY

Dzień Pracownika Socjalnego

ARCHIWALNY


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragnę złożyć wszystkim pracownikom pomocy społecznej

życzenia wszelkiej pomyślności,
Małopolska Niania 2.0

ARCHIWALNY


Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu: „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą od dnia 25 września 2018r. do dnia 8 października 2018r. do godz. 16.00. rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

- za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),

- za pomocą poczty tradycyjnej na dres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),

- osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic / opiekun dziecka do lat 3 powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (Nabór 2018) – w załączeniu.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23. Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl – zakładka „Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz śledzenia strony projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

ARCHWIALNY


Stypendia szkolne 2018/2019

Od sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wydawane są wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać od        1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:15-15:15. w siedzibie Ośrodka.


 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

ARCHIWALNY


Image courtesy of hywards at FreeDigitalPhotos.net

Stypendia szkolneendiumszkol2018/2019

Od sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wydawane są wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać od        1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:15-15:15. w siedzibie Ośrodka.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 514,00 zł.


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku, wraz ze stosownymi adnotacjami potwierdzającymi uczęszczanie dziecka do danej szkoły, zaświadczeniami lub oświadczeniami, potwierdzającymi dochód uzyskany przez poszczególnych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpień 2018 r.

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych rachunków, faktur wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Faktury i rachunki muszą być wystawione w okresie od 1 września 2018r., w szczególnych przypadkach za miesiąc lipiec i sierpień, jeżeli wydatki zostały dokonane na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania stypendium szkolnego oraz dokumenty do pobrania znajdują się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim i na stronie internetowej Ośrodka.
Konkurs

ARCHIWALNY


ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „udzielenie schronienia dla osób bezdomnych” oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”
Ogłoszenie

ARCHIWALNY


                              Ogłoszenie w sprawie skróconego czasu pracy dla pracowników

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w dniach 02.08.2018 r. i 03.08.2018 r.

 
Małopolski Tele - Anioł

AKTUALNY


Małopolski „Tele – Anioł”

 

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Jeśli ktoś czuje się niesamodzielny, z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia, może zgłosić się do Małopolskiego Tele-Anioła. Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim na formularzu zgłoszeniowym. Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą z domu mogą otrzymać formularz podczas wizyty pracownika socjalnego w terenie - wystarczy tylko powiadomić MOPS.  Pracownik socjalny udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku, wyjaśni dla kogo jest ten projekt i na czym on polega.

 Mieszkaniec dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mógł szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc.

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W rozpoczynającym się pilotażu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować aż 10 tysięcy Małopolan – to do nich trafią specjalne opaski z kartą sim, dzięki którym będą mogli szybko wezwać pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk SOS. To nie wszystko – w ramach projektu przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.

W przypadku zagrożenia życia osoba niesamodzielna, która dodatkowo jest sama w domu, ma niewielkie szanse na szybkie uzyskanie profesjonalnej pomocy. Dlatego z myślą o takich osobach powstał Małopolski Tele-Anioł, który umożliwi szybką komunikację z centrum pomocowym, a w efekcie – natychmiastową i skuteczną pomoc. A czas reakcji w takiej sytuacji ma przecież ogromne znaczenie

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie Gminy Maków Podhalański oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

• osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;


• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;


• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
• osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);


• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.

Małopolski Tele-Anioł to także pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących:
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie wiec przyznana:

-osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

-osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

-osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł : Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków pokój nr 1, parter tel. 12 61-60-611,  e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Życzenia z okazji dnia dziecka

zobacz więcej zdjęć

ARCHWIALNY


 
Ogłoszenie

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ogłasza nabór na rodziny wspierające

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 1 tel. 33 877 15 54 lub mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl .
Informacja

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

informuje o możliwości uzyskania pomocy w postaci rodziny wspierającej

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, pod numerem telefonu 33/877 15 54, Asystent Rodziny 694 952 307 lub skierować zapytanie mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl .  
Klauzula informacyjna ochrona danych osobowych

AKTUALNY


 
Życzenia Wielkanocne

zobacz więcej zdjęć

ARCHWIALNY


 
WIGILIA

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH

23 grudnia na makowskim Rynku zorganizowana została wigilia dla samotnych i bezdomnych. Organizatorami tego wydarzenia byli Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Proboszcz makowskiej parafii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Kolpinga"  i Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. Wigilię uświetnił koncertem kolęd Zespół Regionalny "Mała Polana Makowska".
ŻYCZENIA

ARCHIWALNY


Znalezione obrazy dla zapytania życzenia na boże narodzenie 2017 z obrazkami
Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego

ARCHIWALNY   


                                                                

      „Miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka,
                                                                        ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo.
                                                                Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu
                                                                            z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem w zetknięciu z całą
                                                                           historyczną „ludzką kondycją”, która na różne sposoby
                                                                 ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną
                                                                     jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się
                                                                                miłości nazywa się w języku biblijnym miłosierdziem”

                                                                                                                                              Jan Paweł II

 

 

                                                   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego                                                                                                    w imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy Maków Podhalański pragnę przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne  życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i  zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.                                                                                                                                                                            W dniu Waszego święta życzę Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, a na codzień ludzkiej przyjaźni i  życzliwości. Niech praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

 

                                                                       Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                            w Makowie Podhalańskim

                                                                                                 mgr Urszula Sarnicka
Świadczenie wychowawcze 500+

ARCHIWALNY

Wolontariat

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim  realizuje projekt socjalny mający na celu poprawę jakości życia osób zależnych, którzy wymagają stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych m.in. osobom samotnym, osobom starszym, osobom długotrwale chorym oraz niepełnosprawnym dzieciom. W ramach utworzonego projektu poszukujemy wolontariuszy, chętnych do pomocy w jego realizacji.
Razem lepiej

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na umowę – zlecenie. Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, zależnych, potrzebujących wsparcia w życiu codziennym.

Razem lepiej "Nie" - zależni 2017
Bezpieczny i Aktywny Senior

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki. 
Życzenia z okazji Wielkanocy

ARCHIWALNY


 
Kampania promocyjna LSR

ARCHIWALNY


 
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SUSKIM

ARCHIWALNY


PUNKT - SUCHA BESKIDZKA, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,

budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Senior - Wigor

ARCHIWALNY

Wybraliśmy zwycięsców - konkursu

zobacz więcej zdjęć

ARCHIWALNY


 W związku z udziałem w konkursach "Razem przeciw przemocy" oraz "Nie bij, nie krzycz, nie krzywdź mnie! Przemoc oczami dziecka", organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Makowie Podhalańskim oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczniowie zwycięskich prac ze szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w dniu 27.06.2015r. o godz. 16.15 podczas Dni Ziemi Makowskiej otrzymali nagrody.
Projekt Pierwszy Dzwonek

ARCHIWALNY


Pierwszy Dzwonek
PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI

ARCHWIALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przy udziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim realizuje Program działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Maków Podhalański.
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

ARCHWIALNY


Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi.
Akcja zima

AKTUALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim mając na uwadze szczególnie osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Maków Podhalański o udzielenie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z zbliżającym się okresem zimowym - długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.
OGŁOSZENIE

ARCHWIALNY


Siedmioosobowa rodzina poszukuje mieszkania lub domu do wynajęcia z możliwości zakupu, na terenie Makowa lub okolicy. Troje dzieci uczęszcza do szkoły.

Proszę o  kontakt pod numer telefoniczny: 662982873.
Projekt

ARCHWIALNY


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych. Uprzejmie powiadamiamy, że termin składania wniosków został przedłużony do 30 lipca 2014 r.
Konferencja

ARCHWIALNY


 
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim za 2013 rok

ARCHWIALNY


 
Dzień Pracownika Samorządowego

ARCHWIALNY


 
KONKURS

ARCHIWALNY


1. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

2. nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"
udzielenie schronienia dla osób bezdomnych

ARCHWIALNY


Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku  z art. 17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i , j,  art. 48  ustawy   z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  –  (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia z wyżywieniem w placówce o standardzie  schroniska  z jednym gorącym posiłkiem dziennie  lub  trzema i  w razie potrzeby realizującym  usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne, noclegowni z jednym ciepłym posiłkiem dziennie oraz zapewnienia schronienia w ogrzewalni.
 • Podstrony:
 • 1

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.