Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Formy pomocy

Zasiłek stały:

Kiedy przysługuje?

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (było 701,00 zł - a od 1 stycznia 2022 r. jest 776 zł.)
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (było 528,00 zł - a od 1 stycznia 2022 r. jest 600 zł.)

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Natomiast całkowita niezdolność do pracy, zgodnie z definicją użytą w ustawie oznacza: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się zaczym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2022 r. - minimalna kwota zasiłku stałego to 30,00 zł, a maksymalna 719,00 zł (wzrost o 11% w stosunku do roku 2021).

 

Zasiłek okresowy:

Kiedy przysługuje?


Ze względu na:

 • na długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy:

Komu przysługuje?

 • Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 • Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
 • Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Pomoc finansowa dla dzieci.

Dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny z rodzin, których dochód nie przekracza 150% (kryterium dochodowego rodziny, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

___________________________________________________________


Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy winna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Kościuszki 1 w Makowie Podhalańskim.

O pomoc zwracamy się w formie pisemnej, składając prośbę na piśmie.

Przed wydaniem decyzji pracownicy MOPS-u przeprowadzają rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

Celem zapoznania się z położeniem osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, pracownik socjalny odwiedza zainteresowanych w ich mieszkaniu.

Na podstawie uzyskanych informacji planuje się pomoc.

 

PAMIĘTAJ!!!

Pomoc Społeczna UDZIELA POMOCY I WSPARCIA,

NIE dostarcza świadczeń pieniężnych na finansowanie dowolnych celów.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.