Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Seniorzy zawsze mogą liczyć na wsparcie

Seniorze, zostań w domu, poproś o pomoc

Osoby starsze, które często zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego też minister Marlena Maląg apeluje do seniorów, aby ograniczyli wychodzenie z domu, a jeśli już muszą wyjść np. na zakupy, żeby wybierali godziny im dedykowane (10-12) oraz nosili maseczki. – Pamiętajmy przy tym o środkach bezpieczeństwa. Nośmy maseczki, zakładajmy jednorazowe rękawiczki i pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi minister.

Bezpieczna komunikacja

Bardzo ważne jest to, aby w tym trudnym okresie seniorzy mieli stały kontakt ze swoimi bliskimi. W tym kontekście warte podkreślenia jest to, że w dzisiejszych czasach mogą zobaczyć się z drugą osobą nie wychodząc nawet z domu. Do tego wystarczy komputer, smartfon lub tablet i komunikator internetowy z funkcją wideo rozmowy.

– Jak widać współczesna technologia służy nie tylko osobom młodym. Dzięki niej seniorzy mogą rozmawiać ze swoimi bliskimi i znajomymi, i przy okazji widzieć siebie nawzajem. Wszystko na odległość, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie – bez narażania zdrowia własnego i innych – mówi minister.

Badania na odległość

Niezależnie sytuacji konieczne jest dbanie o zdrowie osób starszych. W tym celu powstał szeroki wachlarz możliwości, dzięki któremu mogą oni uniknąć wizyty u lekarza. Jednym z takich rozwiązań są teleporady. Osoby, które podejrzewają u siebie koronowirusa mogą zadzwonić pod specjalna infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymają stosowne zalecenia, a w razie konieczności sugestię kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

– Czasy są trudne, a te wymagają szczególnych rozwiązań. Dzięki teleporadom osoby starsze mogą uzyskać niezbędną pomoc nie wychodząc z domu i nie narażając siebie i swojego otoczenia – podkreśla minister Marlena Maląg.

Kolejnym, rozwiązaniem jest aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe, która pomaga w walce z koronawirusem. Aplikacja zbierane dane o tym, z kim spotyka się jej użytkownik i informuje, gdy dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Aplikacja jest w pełni bezpieczna i można z niej korzystać bezpłatnie.

/informacja z strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/

 - 1

  KOMUNIKAT

  OD 1 WRZEŚNIA 2020r. - KONTAKT osobisty z MOPS w Makowie Podhalańskim

  jest możliwy po naciśnięciu DZWONKA przy drzwiach WYJŚCIOWYCH MPZ

   

  pozostałe ograniczenia bez zmian

  PONADTO

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim PRZYPOMINA, że jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek, pismo, podania lub inne dokumety do MOPSu mogą Państwo tego dokonać:

  - za pośrednictwem platrormy ePUAP

  - mailowo na adres: mops@makow-podhalanski.pl

  - pocztą tradycyjną na adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

  - wrzucić do skrzyniki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ulicy Szpitalnej 3

   

   

   DOBRY START

    

   WNIOSKI DOBRY START „300+”

   DO POBRANIA

   - na stronie internetowej MOPS Maków Podhalański

   - na stronie internetowej MRPiPS

    

   WYPEŁNIONE DRUKI

   należy złożyć:

   - do SKRZYNKI PODAWCZEJ przy Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

    

    

   ponadto

   na zewnątrz budynku MPZ - za drzwiami wyjściowymi

   zorganizowano

   PUNKT PRZYJĘĆ dokumentacji 

   MAŁOPOLSKA NIANIA

   Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

   w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”

   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

   Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

   Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

    

   ogłasza

    

   TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

    

   CEL PROJEKTU

   Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

   UCZESTNICY

   O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

   a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

   b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

   Uwaga!

   Z dofinansowania nie może korzystać:

   - osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);

   - osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

   KRYTERIA REKRUTACJI są szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020)

   Kryteria formalne (obowiązkowe):

   spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie dokumentów w języku polskim; wypełnienie wniosku na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne są szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.

   Kryteria dostępu (obowiązkowe):

   1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.

   2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.

   3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

   Kryteria preferencyjne/premiujące (punktowane):

   1. Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 20 pkt

   2. Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 15 pkt

   3. Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3: 0 pkt lub + 5 pkt lub + 10 pkt lub + 15 pkt 
   (zgodnie z Listą gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu)

   4. Wnioskodawca jest Rodzicem Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności: + 5 pkt

   5. Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami: + 5 pkt

   6. Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą Dziecko do lat 3: + 5 pkt

   Poszczególne kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczeń oraz innych dokumentów szczegółowo opisanych w Regulaminie.

   Rodzic będący osobą pozostającą bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie Grantu m.in. pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni roboczych - na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej.

   TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

   Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

   Wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

   1) pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników

   lub

   2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

   lub

   3) osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

   W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

   INFORMACJA O PROJEKCIE

   Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

   - pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),

   - dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.
   Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

   - kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

   - kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0” - Aktualności.

   UWAGA! Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania, dlatego też przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami.

   Dane statystyczne

    Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

    STOP PRZEMOCY!

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

              

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     34-220 Maków Podhalański

     Kościuszki 1

      

     tel. 33 8771 - 554

     fax 33 8773 - 513

      

     e-mail: mops.makow@pro.onet.pl

     e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

      MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

      Miejski Ośrodek Pomocy
      Społecznej w Makowie Podhalańskim

      ul. Kościuszki 1
      34-220 Maków Podhalański

      Telefon: (33) 8771 554
      Fax: (33) 8773 513
      Dni powszednie: 7.15 - 15.15

      Telefon interwencyjny 33 447 28 87

      Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.