Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

 

Znak sprawy: MOPS.26.61.1.2020

 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE

Kod CPV: 85311200 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.                     w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

 

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym                 w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

 

Siedziba Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,                          ul. Kościuszki 1, 34 – 220 Maków Podhalański – tablica ogłoszeń – w dniu 31 grudnia 2020 r.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie http://www.mops-makowpodhalanski.pl/

 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

 

 • Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim /w skrócie „OPS”/,

ul. Kościuszki 1, 34 – 220 Maków Podhalański

w imieniu, którego występuje Kierownik MOPS

tel. (33) 8771 554

fax. (33) 8773 513

e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

 

 • Tryb postępowania
 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1834)
 2. W prowadzony postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 4. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przygotowaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Szacowana liczba godzin ww. usług w okresie obowiązywania umowy wyniesie maks. 21 000 godzin zegarowych, tj. 2 100 godzin średniomiesięcznie.

Wyjazdy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wraz z uczestnikiem programu w celu realizacji ww. usług, mogą się odbywać wyłącznie na terenie województwa małopolskiego:

 • za pomocą komunikacji publicznej – koszty tych wyjazdów będą zwracane na podstawie ewidencji biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych,
 • za pomocą innych środków transportu np. samochód AOON, taksówki (należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, fakturę, paragon dokumentujący przejazd) – koszty tych wyjazdów będą zwracana na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu lub ewidencji kosztów przejazdu innym środkiem tansportu.

Dojazdy do podopiecznych w obrębie gminy Maków Podhalański należy wkalkulować w cenę usługi.

Zamawiający wyłoni osoby – asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, wg ustalonych kryteriów oceny ofert.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji usługi zostały zawarte z załączniku nr 1 do ogłoszenia pn. wzór umowy. WW. załącznik stanowi integralną część ogłoszenia.

 

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisaniu umowy do 31 grudnia 2021 r.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo;
  • O którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  • O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • Skarbowe,
  • O którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocni skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
 4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenia usług, brał udział w przygotowaniu takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający również wykluczy wykonawcę:
 1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
 2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 1 – ppkt 3, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają z zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 1. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym co doprowadziło, do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;
 3. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5;
 4. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;
 5. Który naruszył obowiązki dotyczące płatność podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobą która:
  • Posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
  • Posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 

Zamawiający wyłoni osoby, które będą spełniały ww. warunki w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.

 

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 5 ppkt. 1 i 2 ogłoszenia, Wykonawca przystępujące do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunki,                   o których mowa w pkt. 5 ppkt. 3 lit. a), b) i c).

 

 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 1. Oferty w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę lub pełnomocnika).
 2. Wszelkie oświadczenia (inne niż oferta wraz z załącznikami), wnioski, zawiadomienia, merytoryczny program szkolenia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.
 3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu.
 5. Dane do korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1, 34 – 220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 877 15 54

e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

 1. Na każdym etapie postępowania a przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w wyniku złożonych zapytań.
 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 6. Jeżeli w wyniku treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza tą informację na stornie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 • Wadium: nie jest wymagane wadium.

 

 • Termin związania ofertą:
 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

 

 • Opis sposobu przygotowania ofert:
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składający ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
 6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 7. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 8. Dokumenty składane wraz z ofertą wymagają formy oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
 9. Oferta wraz z załącznikiem i oświadczeniami powinna być napisana na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 10. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
 11. Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 13. Zamawiający zaleca, by strony oferty były trwale ze sobą połączone.
 14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia – jako konsorcjum o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp.
 15. W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 16. Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 17. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 19. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
 21. Wykonawca powinien zabezpieczyć składaną ofertę we własnym interesie tak, aby nie uległa przypadkowemu zniszczeniu lub rozproszeniu, uniemożliwiała dostęp osób niepowołanych do jej treści.
 22. W celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty złożonej po terminie lub w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub wycofanie oferty proszę o wskazanie na kopercie dokładnych danych teleadresowych Wykonawcy.
 23. Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis, który można wyciąć z ogłoszenia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1,

34 – 220 Maków Podhalański

 

Dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁCZENE

(zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

OFERTA na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

 

Znak sprawy: ………………………………

 

Nie otwierać przed: godz. 11:30 dnia 16.02.2021 r.

 

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Miejsce składania ofert: MOPS w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34 – 220 Maków Podhalański.
 2. Miejsce otwarcia ofert: MOPS w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34 – 220 Maków Podhalański.
 3. Termin składania ofert: do godz. 11:00 do dnia 15.02.2021.
 4. Termin otwarcia ofert: o godz. 11:30 w dniu 16.02.2021.
 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawarte w treści oferty.
 9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert na ich wniosek.

 

 • Opis sposobu obliczania ceny
 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
 2. Koszt ewentualnego wyżywienia i noclegu dla trenera pokrywa Wykonawca

 

 

 • Kryteria oceny oferty:
 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  • Cena – waga 60/100 pkt.,
  • Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – waga 40/100 pkt.
 2. Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:

                                               Najniższa cena

Liczba punktów = ------------------------------------------- x 60 pkt.

                                               Cena badanej oferty

 

 1. Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym będzie obliczane wg wzoru:

 

                                               Łączne doświadczenie w udzielaniu

                                               Bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt.

                                               Największe wykazane łączne doświadczenie w udzielaniu

                                Bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym spośród złożonych ofert

 

 • Doświadczenie w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie.
 • W kryterium doświadczenie punktowane będzie doświadczenie w realizacji usług asystenckich powyżej wymaganego minimum, tj.: minimum 6 miesięcy – kryterium będzie liczone w pełnych miesiącach począwszy od 7 miesiąca.
 • Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że, którzy będą realizować przedmiot zamówienia będą posiadać największe łączne doświadczenie – wykazanie tylko 6 m-cy oznaczać będzie zdobycie 0 punktów.
 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny oferty oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zamierza wybrać najkorzystniejsze oferty wg ww. kryteriów oceny ofert.
 2. Zamawiający poprawie w złożonych ofertach:
  • Oczywiste omyłki pisarskie,
  • Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 • niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego w wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) w przypadku problemów z wydrukiem z ogólnodostępnych stron rejestrowych lub wgląd do dowodu osobistego.

 

 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami

Agnieszka Urbańska-Then – tel. 694 951 826, e-mail: mops@makow-podhalanski.pl

 

 • Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 1. Nie wpłynie żadna oferta,
 2. Wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 3. Wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,
 4. Oferty najkorzystniejsze przewyższą możliwości finansowe Zamawiającego,
 5. Postępowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

 

 • Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 • W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzielaniu zamówienia.

 

 • Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny

 

 • Informacja dodatkowa:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia                                     z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

 • Środki ochrony prawnej: Wykonawca na każdym etapie postępowania ma możliwość złożenia pisemnych zastrzeżeń do podjętych działań lub zaniechanych działań przez pracowników Zamawiającego kierując pisemną informację w tym zakresie do Kierownika Zamawiającego.

 

 • Załączniku do ogłoszenia
 1. Treść oferty
 2. Wzór umowy

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.