Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

W jakiej formie przeprowadzany jest spis rolny?

                Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/

                Uzupełniającą metodą udziału w spisie jest wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni  - przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

                Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu mają zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego, tj. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną na naszym terenie zalecaną metodą przeprowadzenia spisu jest samospis internetowy.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

 - dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

- analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 - wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania słyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym zbierane są dane, dotyczące m.in.:

-    osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

-    położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

 -   osobowości prawnej;

-    typu własności użytków rolnych;

-    produkcji ekologicznej;

-    rodzaju użytkowanych gruntów;

-    powierzchni zasiewów według upraw;

-    powierzchni nawadnianej;

  -  zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

 -   pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

-    rodzaju budynków gospodarskich;

 -   liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

 -   wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

 

Spis prowadzony jest w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

-    0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

-    0,5 ha – dla krzewów owocowych;

-    0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

-    0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

 -   0,5 ha – dla chmielu;

  -  0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

  -  0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

  -  0,1 ha – dla tytoniu;

  -  5 sztuk – dla bydła ogółem;

  -  20 sztuk– dla świń ogółem;

  -  5 sztuk – dla loch;

  -  20 sztuk – dla owiec ogółem;

  -  20 sztuk – dla kóz ogółem;

  -  100 sztuk – dla drobiu ogółem;

 -   10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ oraz w zakładce "Powszechy Spis Rolny" www.makow-podhalanski.pl

Powszechny Spis Rolny 2020 - 1

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.