Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Projekt Pierwszy Dzwonek

„Pierwszy dzwonek”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

 

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych wg. Programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 150% (684,00 zł netto) kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej
(art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).

Wsparcie udzielane jest w wysokości 150,00 zł dla ucznia. Na jednego ucznia wsparcie może być przyznane tylko jeden raz.

 

Procedura składania deklaracji przez mieszkańców Gminy Maków Podhalański:

 1. Niezależnie od liczny uczniów w danej rodzinie wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się tylko jedną deklarację.
 2. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.
 3. Miejsce składania deklaracji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
 4. Termin składania deklaracji: do 15.05.2015r.
 5. Deklarację można pobrać ze strony internetowej:
  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod adresem:
   www.mops-makowpodhalanski.pl;
  2. Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pod adresem:
   www.makow-podhalanski.pl.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, iż w celu ustalenia uprawnień do otrzymania zasiłku należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopię dowodu osobistego oraz nr. PESEL wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 2. Zaświadczenie o dochodach (brutto, netto, składki oraz podatek) za m-c kwiecień 2015r.;
 3. Decyzję o rencie, emeryturze lub odcinek od renty lub emerytury;
 4. Numer konta bankowego, na który ma być przekazana kwota zasiłku;
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (dot. osób posiadających stopień niepełnosprawności);
 6. Zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej i/lub studenckiej, indeks.
 7. Opłatę składki KRUS;
 8. W przypadku posiadania działalności gospodarczej należy udokumentować dochód.

 

 

Załącznik

do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego

Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.


 


 

 

Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych

 

 

 

 

§ 1

 

1a. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, w tym warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

2a. Wsparcie jest finansowane z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie poszczególnym gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie realizowanych przez gminy zadań w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. projekcie– należy przez to rozumieć projekt pn. „Pierwszy dzwonek”, polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych,

 2. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,

 3. gminie – należy przez to rozumieć gminę z obszaru województwa małopolskiego,

 4. wsparciu – należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+, spełniający kryteria określone w regulaminie,

 5. dziecku – należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy:

 1. dziecko do 18 roku życia,

 2. pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub

 3. pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 1. uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

 2. szkole ponadgimnazjalnej - należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a także szkoły ponadgimnazjalne określone w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

 3. rodzinie wielodzietnej 3+ – należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego,

 4. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie,

 5. deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie,

 6. wniosku o dotację – należy przez to rozumieć wniosek o dotację składany przez gminę.

 

§ 3

 

 1. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 2. Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę
  w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

 3. Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz.

 4. Wsparcie wypłacane będzie przez gminę najwcześniej od momentu zawarcia umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 regulaminu. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony w ust. 1, lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na cel określony w ust. 1, w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

 5. Wysokość wsparcia, a tym samym kwota dotacji dla każdej z gmin, która złoży wniosek o dotację, zostanie ustalona na podstawie liczby uczniów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, wskazanych we wnioskach o dotację złożonych przez poszczególne gminy.

 

§ 4

 

 1. Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, spełniającemu warunki określone w regulaminie na dzień złożenia deklaracji, jeżeli wnioskodawca złoży we wskazanym przez gminę miejscu i terminie poprawnie wypełnioną deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 2. Gmina nie jest uprawniona do rozszerzenia grupy docelowej określonej w ust. 1.

 3. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej, lub opiekun prawny, z zastrzeżeniem ust. 5.

 4. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.

 6. Wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa do złożenia deklaracji. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia.

 

§ 5

 

 1. Gmina realizuje projekt w ramach przyjętego przez radę gminy programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.


 


 

 1. Do obowiązków gminy należy:

 1. informowanie o szczegółowych zasadach udzielania wsparcia, w tym o terminie składania deklaracji oraz o niezbędnych dokumentach, które należy złożyć, by ubiegać się o wsparcie w ramach projektu,

 2. zbieranie deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami,

 3. przeprowadzenie oceny formalnej deklaracji (gmina jest zobowiązana do weryfikacji oświadczeń wnioskodawców o spełnianiu kryteriów do udzielenia wsparcia) oraz ustalenie dochodu rodziny zgodnie z przepisami (w szczególności art. 8) ustawy o pomocy społecznej,

 4. ustalenie listy uczniów, którym zostanie udzielone wsparcie,

 5. przedłożenie przy podpisaniu umowy Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kopii uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu osłonowego, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem wnioskodawców (wzór wykazu wnioskodawców stanowi załącznik nr 3 do regulaminu) w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (arkusz Excel),

 6. podpisanie z Województwem Małopolskim umowy o przyznanie dotacji,

 7. udzielenie i rozliczenie wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 8. prowadzenie i przechowywanie do 31 grudnia 2020 r. dokumentacji związanej z udzielaniem oraz rozliczaniem wsparcia,

 9. wykonywanie obowiązków administratora danych osobowych członków rodzin wielodzietnych 3+ gromadzonych i przetwarzanych w trakcie naboru deklaracji oraz procedury przyznawania wsparcia,

 10. informowanie, na zasadach określonych w załączniku nr 4 do regulaminu (wzór umowy o przyznanie dotacji) o finansowaniu zadania ze środków Województwa Małopolskiego,

 11. zebranie od wnioskodawców, przed dokonaniem rozliczenia dotacji, oświadczeń o wydatkowaniu wsparcia (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do regulaminu).

 

§ 6

 

 1. Gminy do dnia 20.05.2015 r. składają wniosek o dotację. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 2. Wniosek o dotację składany jest w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro) lub przesyłany na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Decyduje data wpływu wniosku o dotację do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie dokonuje oceny formalnej złożonych wniosków o dotację. Wnioski o dotację dotknięte brakami formalnymi lub złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną uwzględnione.

 4. Wnioski o dotację, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, stanowią podstawę do przygotowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej gminy, którym zostanie przyznana dotacja celowa oraz wysokość dofinansowania dla poszczególnych gmin.


 

§ 7


 

 1. Wypłata dotacji poszczególnym gminom nastąpi w oparciu o umowy zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a poszczególnymi gminami. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 2. Za przygotowanie i zawarcie umów, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 3. Gmina rozlicza się z otrzymanej dotacji z Województwem Małopolskim, w terminie do dnia 30.10.2015 r., na podstawie formularza rozliczenia dotacji, stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, o której mowa w ust. 1.


 

Załącznik nr 1

do regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”

 

 

.......................................................

(miejscowość, data)

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(adresat)

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”

polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych

 

 1. Wnioskodawca.

  Imię i nazwisko wnioskodawcy

   

  Adres zamieszkania wnioskodawcy

   

 2. Dane uczniów, objętych deklaracją.

 

1.

Imię i nazwisko ucznia:

 

Data urodzenia:

 

PESEL:

 

Szkoła:

 

Klasa:

 

 

2.

Imię i nazwisko ucznia:

 

Data urodzenia:

 

PESEL:

 

 

Szkoła:

 

 

Klasa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liczba dzieci w rodzinie wielodzietnej 3+: ……………

………………………………….. …………………………………..

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

dziecko – należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy:

a) dziecko do 18 roku życia ,

b) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub

c) pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

uczeń – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm., a także szkoły ponadgimnazjalnej określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obow

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Kościuszki 1
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.