Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

PROJEKT SOCJALNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2021 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMoc=wiedza i wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2021 do listopada 2021 roku.
 

Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin oraz grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane
z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, przemocą domową, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom), pedagogiczne (zakres konsultacji: porady dotyczące prawidłowych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, trudności wychowawczych oraz związanych z funkcjonowaniem
w środowisku domowym, szkolnym, grupie rówieśniczej) i prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), a także terapia rodzinna (indywidualna i grupowa), grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla osób
z problemem alkoholowym, grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla kobiet oraz wsparcie rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez przeprowadzenie praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej- zależnej.    

Projekt „PoMoc = wiedza i wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych w tym szkoleń wewnętrznych zatrudnionej w nim kadry.

 

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.8.1.2021                                                                                              

  Maków Podhalański, 21.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie przepisów, do których nie znajduje zastosowania art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm./, jak również wewnętrznych zasad wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Świadczenie usługi prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla kobiet dla min. 15 osób.
  2. Ilość godzin zegarowych: min. 66 w trakcie trwania projektu.
  3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 6 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
  5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.7.1.2021                                                                                              

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty uzależnień w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenia usług terapeuty uzależnień w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w wymiarze min. 66  godzin zegarowych w trakcie trwania projektu /np. 6 godzin miesięcznie od lutego do listopada 2021/.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Świadczenie usług terapeuty uzależnień dla min. 16 osób z problemem alkoholowym.
  2. Ilość godzin zegarowych: min. 66 w trakcie trwania projektu.
  3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 6 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
  5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne oraz posiadają certyfikat terapeuty uzlaeżnień.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.6.1.2021                                                                                              

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychoterapeuty w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego”.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80340000-9) Usługi edukacji specjalnej.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług psychoterapeuty w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Minimalny zakres świadczonych usług ma obejmować terapię rodzinni indywidulaną i grupową, której cele jest: przywrócenie równowagi systemowi rodzinnemu przeżywającemu kryzys, wzmocnienie więzi w rodziny, których członkowie czyją, że zanika bliskość w rodzinie, a także rodziny które stoją w obliczu sytuacji kryzysowych na przykład rozwodu, separacji czy strachu, choroby, śmierci, niepełnosprawności jednego z członków rodziny.
  2. Ilość godzin zegarowych: min. 24 w trakcie trwania projektu.
  3. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowych na jedno spotkanie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  4. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
  5. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  6. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne/psychiatryczne.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.5.1.2021                                                                                              

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na poradnictwo rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85141200-1) Usługi świadczone przez pielęgniarki.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie poradnictwa rodzinnego w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zatrudnienie pielęgniarki do przeprowadzania praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej, zależnej w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Ilość godzin zegarowych: min. 15 w trakcie trwania projektu.
  2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  3. Oferent zobowiązany będzie do dojazdów własnym transportem do uczestników projektu.
  4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pielęgniarskie.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.4.1.2021                                                                                              

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego w związku z realizacją projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85312320-8) Usługi doradztwa.

  W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2020 r w formie specjalistycznego poradnictwa. W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa pedagogicznego/rodzinnego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Poradnictwo pedagogiczne/rodzinne ma obejmować udzielane pomocy m.in. w zakresie:
  • Prawidłowego oddziaływania wychowawczego;
  • Sprawowania opieki nad dziećmi;
  • Właściwej komunikacji;
  • Umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  • Problemów wychowawczych i sposoby ich rozwiązywania;
  • Problemów edukacyjnych;
  • Problemów z rówieśnikami;
  • Problemów funkcjonowania w szkole;
  • Problemów przemocy domowej i uzależnień.
  1. Ilość godzin zegarowych: min. 25 w trakcie trwania projektu.
  2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 4 godziny zegarowych miesięcznie, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  3. Oferent zobowiązany będzie do zapewnienia sali do świadczenia usługi.
  4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.3.1.2020                                                                                              

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej w zakresie podniesienia jakości działalności Ośrodka.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

  W ramach II obszaru projektu socjalnego pn. „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” planuje się kontynuację działań z projektu socjalnego z 2020 r w formie specjalistycznego poradnictwa. W związku z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie poradnictwa psychologicznego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Poradnictwo psychologiczne ma obejmować udzielanie pomocy w zakresie:
  • problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny;
  • dysfunkcji w rodzinie;
  • problemów zdrowotnych;
  •  
  • niewydolności opiekuńczo-wychowawczej;
  • konfliktów w rodzinie;
  • przemocy domowej;
  •  
  • zaburzeń emocjonalnych;
  • trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów.
  1. Ilość godzin zegarowych: min. 86 w trakcie trwania projektu.
  2. Termin realizacji usługi: od lutego do listopada 2021 r., w wymiarze min 2 godziny zegarowe tygodniowo, szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
  3. Miejsce realizacji usługi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  4. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.
  5. O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne, psychiatryczne.
  6. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze min. 400 godzin /należy wykazać doświadczenie w załączniku nr 4/.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.1.1.2021                                                                                  

  Maków Podhalański, 19.01.2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

   

  Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez:

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/887 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019/ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w związku z realizacją projektu socjalnego „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 79100000-5) Usługi prawnicze.
  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług prawnych w ramach projektu socjalnego pn. „PoMOC = wiedza i wsparcie” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego polegających na:
  • Świadczeniu usług prawnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w wymiarze min. 43 godzin w trakcie trwania projektu /min. 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2021 r./. Minimalny zakres usługi obejmować będzie:
  • Konsultacje prawne z pracownikiem socjalnym;
  • Opiniowanie sporządzonych pism;
  • Pomoc w redagowaniu uchwał, decyzji, postanowień, pism, zapytań ofertowych, umów, porozumień, zaświadczeń, wniosków do instytucji, odpowiedzi na pisma;
  • Pomoc w interpretacji przepisów prawa;
  • Inne czynności wynikające z realizacji zadań pracownika socjalnego na rzecz indywidualnych przypadków osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej.
  • Przeprowadzaniu wewnętrznych szkoleń merytorycznych wymiarze min. 13 godzin w trakcie trwania projektu /od lutego do listopada 2021 r./ dla pracowników socjalnych z zakresu:
  • Ustawy o pomocy społecznej i łączenia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi w /np. kwiecień 2021 r. – 4,5 godziny; czerwiec 2021 r. – 4,5 godziny/
  • Postępowania administracyjnego i stosowania Kodeku administracyjnego w połączniu z ustawą o pomocy społecznej /np. sierpień 2021 r. – 4 godziny/
  • Przeprowadzania warsztatów merytorycznych – tworzenie psim, postanowień, decyzji, wniosków, odpowiedzi /np. październik 2021 r. – 4 godziny./
  • Świadczeniu usług prawnych dla osób/rodzin z terenu Gminy Maków Podhalański w wymiarze min. 43 godzin w trakcie trwania projektu /min 1 godzina tygodniowo od lutego do listopada 2021 r./. Minimalny zakres usług obejmować będzie konsultacje prawne w zakresie uzyskiwania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.