Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym)  w ramach systemu pomocy społecznej. Zakres ustalony jest indywidualnie dla każdego podopiecznego, zgodnie z jego stanem zdrowia, w oparciu
o zaświadczenie lekarskie.

Organizowanie i świadczenie usług  opiera się o:

 

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych, świadczonymi w miejscu zamieszkania. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów);
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w  znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
  i edukacyjno-terapeutycznego);
 • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami);
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim nie zatrudnia bezpośrednio osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek zleca na postawie umowy cywilno- prawnej, wybranym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, wyspecjalizowanym specjalistom realizację przyznanych usług.


Specjaliści wykonujący usługi posiadają kwalifikacje określone w § 3 w/w rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 Ponadto osoba świadcząca usługi legitymują się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące usługi posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningów umiejętności społecznych:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,

Jak starać się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych?

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się więc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie ( psychiatry lub neurologa) o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie  z tego rodzaju usług.

W zaświadczeniu lekarz może określić zakres i ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje MOPS. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu - bądź odmowie - tej formy pomocy.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./


Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

 • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług;
 • wysokości stawki godzinowej za usługi;
 • ilości godzin świadczonych usług.

Zobacz aktualny cennik.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

osoby samotnie
gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%

 

Źródło informacji: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz.U. Nr 189, poz. 1597z późn.zm./

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej ( 701,00zł.).

Szczególna sytuacja osoby/ rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy usługowej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, może być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi. Powodem zwolnienie w uzasadnionych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy będą np. udokumentowane wydatki na zakup leków, opatrunków, artykułów sanitarnych, opłaty za leczenie, zakup lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, inne uzasadnione sytuacje życiowe i losowe. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Zaświadczenie lekarskie   -     POBIERZ

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.