Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

ZMIANA !!!!

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 01 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Tym samym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszą one:

dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł z dotychczasowego 701 zł;

dla osoby w rodzinie – 600 zł z dotychczasowego 528 zł;

maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 719 zł z dotychczasowego 645 zł;
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 345 zł z dotychczasowego 308 zł.

  Zasady

  Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Maków Podhalański i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Możesz złożyć wniosek o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.


  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

   

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1. ubóstwa,
  2. sieroctwa,
  3. bezdomności,
  4. bezrobocia,
  5. niepełnosprawności,
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  7. przemocy w rodzinie,
  8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
  9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
  12. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  14. alkoholizmu lub narkomanii,
  15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza kwoty 514,00 zł; a od 1 października 2018 r. 528,00 zł.
  • osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 634,00 zł; a od 1 października 2018 r. 701,00 zł.
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w pkt 2 – 16 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

  Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł miesięcznie, a od 1 października 2018 r. 308,00 zł.

  Zasady udzielania świadczeń:

  Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej;
  • jej przedstawiciela ustawowego;
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


  Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu. Dlatego też pracownik socjalny, który zgłosi się do Ciebie, przeprowadzi z Tobą wywiad, na podstawie, którego dokona oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i rozezna zakres potrzeb. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia (w sytuacjach nagłych bądź pilnych – w ciągu 2 dni).

  Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia, m. in. w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, gdzie pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.

  Od każdej decyzji służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.Lea 10.

  Wszelkie informacje, jakie przekażesz pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń.


  Wymagane dokumenty:

  Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno - bytowej.

  Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
  3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
  5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
  6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
  10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
  15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  16. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
  17. zaświadczenia albo oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;
  18. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;
  19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
  20. oświadczenia o stanie majątkowym.


  W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, pracownik socjalny może domagać się takiego dokumentu.

  Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc, lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, albo w miejscu ich pobytu, w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć wszelkich starań do jego zdobycia.


  Do czego jesteś zobowiązany:

  Osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

  Brak współdziałania, a w szczególności:

  • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego bądź niedotrzymywanie jego postanowień;
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną;
  • marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawienie własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

  W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

  W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Rynek 11
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.