Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących
maków podhalański 640 latBiuletyn informacji publicznej

Dodatki mieszkaniowe - od 1 lipca 2021

AKTUALNY


Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych   w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
(zgodnie z art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych):

 1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
  na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dochód z ostatnich 3 miesięcy:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

a)      jednoosobowym – 40% - (tj. 2 538,46 zł)

b)      wieloosobowym – 30% - (tj.1 903,85zł)

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku    (tj. 6346,15 zł)

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 1. 30 % albo
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]

1 osoba

35

45,50

52,50

2 osoby

40

52,00

60,00

3 osoby

45

58,50

67,50

4 osoby

55

71,50

82,50

5 osób

65

84,50

97,50

6 osób

70

91,00

105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Normy powierzchni użytkowej zwiększa się o 15 m2jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności.

Przyznanie dodatku - dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy budynku lub innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % (tj. 25,84) kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od kryterium dochodowego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dodatki mieszkaniowe - do 30 czerwca 2021

ARCHIWALNE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje zadania z zakresu przyznawania oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2133);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 589 z późn.zm.)

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

1. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Komu przysługuje dodatek:

a)       najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

b)       osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do  

          lokalu mieszkalnego;

c)       osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich

          własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

d)       innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki   

          związane z jego zajmowaniem;

e)       osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal  

         zamienny lub socjalny;

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

2. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza odpowiednio :

a) 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku  w gospodarstwie jednoosobowym ( 1200,00 zł  x 175 % wynosi 2100,00 zł). 

b) 125% tej kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku  w gospodarstwie wieloosobowym (1200,00 zł x 125% wynosi 1500,00 zł).

(od dnia 01.03.2020 roku wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200,00 zł).

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 53 z późn. zm.). 

Dochód – są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 693 i 1220).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1892).

Gospodarstwo domowe - gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

3. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej

o  więcej niż:

1)    30 % albo
2)    50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu powierzchni normatywnej
[ w m² ]

Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu powierzchni normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]

1 osoba

35

45,50

52,50

2 osoby

40

52,00

60,00

3 osoby

45

58,50

67,50

4 osoby

55

71,50

82,50

5 osób

65

84,50

97,50

6 osób

70

91,00

105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W wypadku, gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w związku
z zajmowaniem lokalu, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego.

W wypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest większa niż powierzchnia normatywna, ponoszone wydatki w związku z zajmowaniem tego lokalu przelicza się do powierzchni normatywnej.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

RODZAJE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OBLICZENIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy, opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe. Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne. Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków, uwzględnia się tylko wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu.

W celu ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy:

 1. U zarządcy lokalu lub administratora domu odebrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
  Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 2. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie
  3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 3. Z potwierdzonym wnioskiem należy zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Makowie Podhalańskim.
 4. W niektórych przypadkach procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik  może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą do odmowy może też być stwierdzenie, że nasze gospodarstwo domowe składa się z mniejszej ilości osób, niż to podaliśmy w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.

Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

 

 

 

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się,
w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi  w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.

Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące.

W razie niedopełnienia tego obowiązku, pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.

WYMAGANE DOKUMENTY – DODATKI MIESZKANIOWE

1) potwierdzony przez zarządcę wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wypełniona deklaracja o  wysokości dochodów,
2) dokument tożsamości wnioskodawcy,
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
4) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów brutto, wypłaconych w ostatnich  trzech miesiącach  poprzedzających datę złożenia wniosku:
­   - zaświadczenie wystawione przez zakład pracy,
­   - odcinki i decyzje ZUS, MOPS, KRUS,
­   - zaświadczenie o wypłaconym stypendium socjalnym, naukowym, unijnym,
­   - zaświadczenie z gminy o powierzchni gruntów hektarów przeliczeniowych i o dochodzie uzyskanym z hektara przeliczeniowego,
­   - zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu praktycznej nauki zawodu, uczniowie odbywający płatne praktyki szkolne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia brutto za praktykę pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe i chorobowe.
­   - decyzje lub zaświadczenie o wysokości wypłaconego zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
­   - dokument potwierdzający wysokość wypłaconych alimentów (wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, lub odcinki potwierdzające wysokość      alimentów  za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, zaświadczenie od komornika, oświadczenie ojca dziecka o przekazanych dobrowolnie alimentach),
­   - zaświadczenie o zasiłkach chorobowych wypłaconych przez ZUS,
­   - zaświadczenie o wysokości żołdu,
­   - zaświadczenie o wysokości świadczeń z tytułu rodziny zastępczej,
­   - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
­   - zaświadczenie ze szkoły,
­   - inne dokumenty potwierdzające wszelkie wypłacone dochody brutto,
5) oświadczenie złożone w obecności pracownika urzędu przez osoby o nieudokumentowanych dochodach i nie osiągające dochodów,
6) właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku)
7) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim,
8) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające informację, że przysługuje dodatkowy pokój ze względu na niepełnosprawność. Do orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przed dniem 22 października 2004 r., załączyć należy zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o przysługującym dodatkowym pokoju,
10) rozliczenie miesięcznych opłat za mieszkanie (aneks do umowy) i rozliczenie zużycia wody z ostatniego okresu rozliczeniowego,
11) rozliczenie zużycia ciepła dostarczonego do lokalu za ostatni okres grzewczy,
12) książeczki opłat: czynsz, energia, gaz, inne, z wpłatami dokonanymi w miesiącach deklarowanych
13) dokument potwierdzający zwrot podatku (ulgi prorodzinnej) z Urzędu Skarbowego.

MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.